Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaswiatsiewali swiatsiewali

July 21 2017

13:01
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

July 19 2017

10:38
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
10:36
Reposted fromfragles fragles viaswiatsiewali swiatsiewali

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaswiatsiewali swiatsiewali

July 21 2017

13:01
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

July 19 2017

10:38
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaswiatsiewali swiatsiewali

July 21 2017

13:01
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaswiatsiewali swiatsiewali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl