Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

12:43
3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaAmericanlover Americanlover
11:39
6328 8fd6 390
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

June 13 2017

13:57
6641 182c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianodifference nodifference

June 12 2017

09:13
„Kiedy używamy mechanizmu obronnego, by unikać rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie sobie z nią skutecznie radzić. Jeśli unikamy uczuć pogrążając się w samokrytycznych myślach, popadamy w depresję. Gdy odwracamy się od uczuć poprzez zachowania unikające, nasze związki się rozpadają. To mechanizmy obronne, czyli nasz opór wobec rzeczywistości, prowadzą do powstania objawów i problemów, z którymi chodzimy do terapeuty.”
John Frederickson „Współtworzenie zmiany"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadamemonroe madamemonroe

June 04 2017

05:54

May 23 2017

13:38
Reposted fromciarka ciarka viaoll oll

May 14 2017

15:13
1397 b00d 390
Reposted fromqb qb viaoll oll

May 11 2017

08:27
8040 9a97 390
Reposted bynodifference nodifference

May 10 2017

12:29
5043 d19b 390
Reposted fromtfu tfu viatsylvvia tsylvvia

May 04 2017

08:57
4700 8645 390
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
08:56
8197 fcd6 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaoll oll

April 28 2017

12:38
8906 f35f 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viaswiatsiewali swiatsiewali

April 26 2017

12:27
6115 0f57 390
Reposted byaknatazsczleksobotnitsylvviatoniewszystko

April 12 2017

19:48
4755 2685
19:43
4709 fe7e 390
Reposted bywebomatic webomatic
19:43
4684 de50

April 06 2017

07:28
6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakamykowata kamykowata
07:27
1331 6cfc 390
Reposted fromkelu kelu viakamykowata kamykowata

March 24 2017

14:55

March 14 2017

09:11
9001 5489 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl