Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

15:26
2279 ee29 390

July 03 2017

09:36
6528 a688 390
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales

July 01 2017

13:47
3830 7ed7 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 29 2017

16:28
6056 54f1 390
Reposted frommhorrighan mhorrighan

June 22 2017

15:33
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viaemtezmazupe emtezmazupe

June 17 2017

15:22
15:20
12:43
3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaAmericanlover Americanlover
11:39
6328 8fd6 390
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover

June 13 2017

13:57
6641 182c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianodifference nodifference

June 12 2017

09:13
„Kiedy używamy mechanizmu obronnego, by unikać rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie sobie z nią skutecznie radzić. Jeśli unikamy uczuć pogrążając się w samokrytycznych myślach, popadamy w depresję. Gdy odwracamy się od uczuć poprzez zachowania unikające, nasze związki się rozpadają. To mechanizmy obronne, czyli nasz opór wobec rzeczywistości, prowadzą do powstania objawów i problemów, z którymi chodzimy do terapeuty.”
John Frederickson „Współtworzenie zmiany"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadamemonroe madamemonroe

June 04 2017

05:54

May 23 2017

13:38
Reposted fromciarka ciarka viaoll oll

May 14 2017

15:13
1397 b00d 390
Reposted fromqb qb viaoll oll

May 11 2017

08:27
8040 9a97 390
Reposted bynodifference nodifference

May 10 2017

12:29
5043 d19b 390
Reposted fromtfu tfu viatsylvvia tsylvvia

May 04 2017

08:57
4700 8645 390
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viaoll oll
08:56
8197 fcd6 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaoll oll

April 28 2017

12:38
8906 f35f 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viaswiatsiewali swiatsiewali

April 26 2017

12:27
6115 0f57 390
Reposted byaknatazsczleksobotnitsylvviatoniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl