Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

13:55
2551 a622 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaswiatsiewali swiatsiewali

July 21 2017

13:01
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll

July 19 2017

10:38
7899 1087 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAmericanlover Americanlover
10:36
Reposted fromfragles fragles viaswiatsiewali swiatsiewali

July 12 2017

20:53
1048 3b4b 390
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales
18:07
7172 4054 390
Reposted fromtfu tfu viakamykowata kamykowata

July 11 2017

17:57
7530 2404 390
poznań | szymborska

Reposted byhash hash
08:59
Reposted fromFlau Flau viasplitbrain splitbrain
08:57
0618 749c 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viastraggler straggler
08:55
06:49
6735 5add 390
Reposted fromamatore amatore viastraggler straggler

July 09 2017

15:27
Reposted fromSardion Sardion viastraggler straggler
15:26
2279 ee29 390

July 03 2017

09:36
6528 a688 390
Reposted fromtgs tgs vianoisetales noisetales

July 01 2017

13:47
3830 7ed7 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover

June 29 2017

16:28
6056 54f1 390
Reposted frommhorrighan mhorrighan

June 22 2017

15:33
4454 4ab0 390
Reposted fromohnina ohnina viaemtezmazupe emtezmazupe

June 17 2017

15:22
15:20
12:43
3955 3c32 390
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl